Dekret o utworzeniu Krymskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej

DEKRET WSZYSTKIEGO ROSYJSKIEGO KOMITETU WYKONAWCZEGO I RADY KOMISARZY LUDOWYCH RFSRR
NA AUTONOMICZNEJ REPUBLIKI SOCJALISTYCZNEJ KRZYŻAŃSKIEJ SOWIĄDZKI
Wszechrosyjski Centralny Komitet Wykonawczy i Rada Komisarzy Ludowych decydują:
1. Ustanowienie Autonomicznej Krymskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej jako części RFSRR w granicach Półwyspu Krymskiego z istniejących dzielnic: Dzhankoysky, Evpatoria, Kerch, Sevastopol, Feodosia i Yalta.
Uwaga Aby rozwiązać pytania dotyczące północnych granic Krymu, należy utworzyć komisję złożoną z przedstawicieli Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych RFSRR, Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, Krymskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i Ludowego Komisariatu do Spraw Narodowości, którego decyzja jest zatwierdzona przez Wszechrosyjski Centralny Komitet Wykonawczy.
2. Aparat władzy państwowej Autonomicznej Krymskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej powstaje zgodnie z Konstytucją RFSRR z Rad Lokalnych, Centralnego Komitetu Wykonawczego i Rady Komisarzy Ludowych Krymskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.
3. Aby zarządzać sprawami Autonomicznej Krymskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, ustanawia się Komisariat Ludowy:
1) Wnętrze,
2) Sprawiedliwość,
3) Oświecenie
4) Zdrowie,
5) Ubezpieczenie społeczne,
6) Rolnictwo
7) Jedzenie,
8) Finanse,
9) Praca,
10) Rada Gospodarki Narodowej,
11) Inspekcja pracowników i chłopów,
12) Administracja i statystyka komunikacji publicznej i użyteczności publicznej.
4.
a) W celu zarządzania sprawami wojskowymi Krymskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, Krymski Komisariat Wojskowy jest utworzony w ramach Rady Komisarzy Ludowych Krymskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, podległej najbliższemu Okręgowi Wojskowemu.
Uwaga Zarząd Marynarki Wojennej pozostaje pod jurysdykcją Centralnych Organów RFSRR.
b) W walce z kontr-rewolucją Krymska Socjalistyczna Republika Radziecka jest tworzona przez Radę Komisarzy Ludowych Krymskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, Krymską Komisję Nadzwyczajną, podporządkowaną bezpośrednio Wszechrosyjskiej Komisji Nadzwyczajnej, a jej Zarząd jest utworzony przez Krymską Radę Komisarzy Ludowych i zatwierdzony przez Wszechrosyjską Ekstremalną Komisję.
c) Sprawy zagraniczne i handel zagraniczny pozostają całkowicie pod jurysdykcją Komisariatów Ludowych RFSRR, które tworzą odpowiednie przedstawicielstwa dla Rady Komisarzy Ludowych Krymskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.
d) Zarządzanie ścieżkami komunikacji wewnątrz krymskiej socjalistycznej republiki radzieckiej pozostaje całkowicie pod zwierzchnictwem Ludowego Komisariatu Transportu RFSRR, a Biuro Ludowego Komisariatu Krymskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, pod przewodnictwem Południowego Okręgu Ścieżek, jest ustanowione w celu zarządzania Ścieżkami Komunikacji na Krymie. Komunikacja zgodnie z interesami Autonomicznej Krymskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w obszarze ogólnym i wykorzystanie ścieżkach RSFSR Communications.
e) Centralne Ośrodki Zarządzania Krymem pozostają bezpośrednio podległe Ludowemu Komisariatowi Zdrowia RFSRR oraz Collegium of Ts. U.K.
Uwaga Nachmorved, prezes zarządu Ts. U. K., przedstawiciele Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych, Ludowy Komisariat Handlu Zagranicznego, komisarz Ludowego Komisariatu Komunikacji RFSRR, szef gospodarki miejskiej i przewodniczący Urzędu Statystycznego są członkami Krymskiej Rady Komisarzy Ludowych w głosowaniu konsultacyjnym.
5. Wszystkie instytucje i indywidualni przedstawiciele zjednoczonych Komisariatów Ludowych RFSRR, zlokalizowanych na terytorium Krymu, nie przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu w sprawie autonomicznej krymskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, działają zgodnie z dyrektywami odpowiednich Komisariatów Ludowych RFSRR w kontakcie z Krymską Radą Komisarzy Ludowych.
6. W celu zachowania jedności polityki finansowej i gospodarczej w całym RFSRR, wszystkie dekrety i zarządzenia Ludowych Komisariatów RFSRR: Żywność, Finanse, Rada Gospodarki Narodowej, Pracy, Komunikacji, Komunikacji Ludowej, Inspekcji Robotniczej i Chłopskiej oraz Główny Urząd Statystyczny są obowiązkowe dla odpowiednich Komisariatów Ludowych Krymskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.
Uwaga Komisarze ludowi wyżej wymienionych Komisariatów i Administracji są mianowani przez Krymską Radę Komisarzy Ludowych i zatwierdzeni przez odpowiednie Komisje Ludowe RFSRR, ta sama procedura została ustanowiona dla Przewodniczącego Krymskiej Komisji Nadzwyczajnej.
7. Komisje ludowe Krymskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej: Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Edukacji, Zdrowia, Ubezpieczeń Społecznych, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej są autonomiczne w swoich działaniach i są bezpośrednio odpowiedzialne przed Krymskim Centralnym Komitetem Wykonawczym, Krymską Radą Komisarzy Ludowych i Wszechrosyjskim Centralnym Komitetem Wykonawczym.
8. W celu koordynacji i zjednoczenia działalności organów gospodarczych Krymskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej pod Radą Komisarzy Ludowych Krymskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, Krymskie Spotkanie Gospodarcze zostaje ustanowione, działając zgodnie z decyzją Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego z 30 czerwca 1921 r.
9. Autonomiczna Krymska Socjalistyczna Republika Radziecka zaopatrzona jest we wszystkie środki finansowe i techniczne z ogólnych funduszy RFSRR.
Uwaga Podczas dystrybucji produktów wytwarzanych lokalnie, wymagania i potrzeby Krymskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej są zaspokajane przede wszystkim.
10. Przed zwołaniem Wszechkrymskiego Kongresu Ustawodawczego Sowietów i wyborem Centralnego Komitetu Wykonawczego Krymu i Rady Komisarzy Ludowych, terytorium Krymu jest regulowane przez Komitet Rewolucyjny Krymu.
Przewodniczący Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego
M. Kalinin.
Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych
V. Uljanow (Lenin).
Sekretarz Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego
A. Yenukidze.
Moskwa, Kreml. 18 października 1921 r

Źródła
  1. Prowadzenie obrazu i ogłoszenie: wikipedia.org

Obejrzyj film: Historia Ukrainy z napisami i tłumaczeniem (Grudzień 2019).

Loading...