Prawo dotyczące wzajemnych relacji między producentami a pracownikami

3 czerwca. Najwyższa zatwierdzona opinia Rady Państwa (Coll. Uzak. 1886, 15 lipca, art. 639). - W sprawie projektu rozporządzenia w sprawie nadzoru zakładów przemysłowych i wzajemnych stosunków między producentami i pracownikami oraz w sprawie zwiększenia liczby urzędników inspekcja fabryczna.

Rada Państwa, w Zjednoczonych Departamentach Gospodarki Państwowej, Praw i Spraw Cywilnych i Duchowych oraz w Zgromadzeniu Ogólnym, dokonała przeglądu oświadczeń Ministerstw Finansów i Spraw Wewnętrznych: a) w sprawie projektu przepisów dotyczących nadzoru przemysłu i wzajemnych stosunków między producentami i pracownikami oraz b ) w sprawie zwiększenia liczby zamówień Inspektoratu Fabryki, opinia stwierdziła:

I. Zamiast rozdziału trzeciego rozdziału II Konstytucji o przemyśle fabrycznym i fabrycznym (art. 30-60), wyd. 1879, zdecyduj następujące zasady:

1) Zatrudnienie pracowników w zakładach przemysłu fabrycznego odbywa się na podstawie ogólnych decyzji dotyczących zatrudnienia osobistego, z dodatkami określonymi w następujących artykułach.

Uwaga Zatrudnianie nieletnich w zakładach przemysłu fabrycznego i nadzór nad wykonywaniem rezolucji w sprawie pracy i szkolenia młodych pracowników są określone w regulaminie, zwłaszcza wydanym na ten temat.

2) Fabryka lub kierownictwo fabryki ma obowiązek, przy zatrudnianiu pracowników, wymagać od nich przedstawienia zezwolenia na pobyt. Odstąpienie od tego jest dozwolone tylko w odniesieniu do osób, które zgodnie z prawem mogą opuścić miejsce stałego pobytu bez przyjmowania paszportów plakatowych i biletów podlegających opłacie skarbowej (art. 111 i 112 przepustki. Prod. 1876).

3) Pracownicy mieszkający w mieszkaniach urządzonych w fabryce lub fabryce, otrzymują pozwolenia na pobyt, do przechowywania, kierownikowi fabryki lub fabryki.

4) Jeżeli pracownik chce pozostać w fabryce lub zakładzie po wygaśnięciu wydanego mu zezwolenia na pobyt, wówczas zakład lub kierownik zakładu otrzymuje, w porozumieniu z pracownikiem, informacje o nowym nakazie wywozu, aby podlegać wydaleniu.

5) Zatrudnianie zamężnych kobiet i nieletnich z oddzielnym pozwoleniem na pobyt nie wymaga specjalnego pozwolenia rodziców, opiekunów lub mężów.

6) Kierownik fabryki lub fabryki ma obowiązek zwrócić pracownikom przekazane mu poglądy

miejsce zamieszkania (art. 3) niezwłocznie po rozwiązaniu umowy o pracę.

7) Umowy o zatrudnienie pracowników mogą być zawierane poprzez wydawanie im książek, w których wskazane są warunki zatrudnienia, a wszystkie obliczenia dokonane z pracownikiem i wykonane od niego, z zastrzeżeniem warunku, potrąceń, dezercji i wyrządzenia szkody właścicielowi, są zaznaczone.

8) Książka płatności jest przechowywana przez pracownika i przekazywana do biura fabryki lub fabryki w celu uzyskania niezbędnych zapisów.

9) Zatrudnienie pracowników jest wykonywane: a) przez pewien okres; b) na czas nieokreślony, oraz c) na okres wykonywania jakiejkolwiek pracy, której zakończenie samo się kończy.

10) Przy zatrudnianiu na czas nieokreślony każda z umawiających się stron może odstąpić od umowy, ostrzegając drugą stronę o swoim zamiarze dwa tygodnie wcześniej.

11) Przed rozwiązaniem umowy na czas określony zawartej z pracownikami lub bez ostrzeżenia dla dwóch osób

tygodniom pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony nie wolno obniżać wynagrodzenia, ustanawiając nowe podstawy do obliczeń, zmniejszając liczbę dni roboczych w tygodniu lub liczbę godzin pracy dziennie, zmieniając zasady lekcji itp. Nie są oni uprawnieni do , przed końcem umowy, wymagać jakichkolwiek zmian w jej warunkach.

Wypłata wynagrodzeń dla pracowników powinna być dokonywana co najmniej raz w miesiącu, jeżeli zatrudnienie jest zawierane na okres dłuższy niż miesiąc, a co najmniej dwa razy w miesiącu - w przypadku zatrudnienia na czas nieokreślony. Konta z pracownikami to specjalna książka.

Pracownik, który nie otrzymał należnej mu płatności w terminie, ma prawo zażądać nakazu sądowego o rozwiązaniu zawartej z nim umowy. Zgodnie z twierdzeniem na tej podstawie, w ciągu trzech miesięcy, roszczenie pracownika, jeżeli jego wniosek zostanie uznany za pełen szacunku, na jego korzyść jest przyznawane, oprócz kwoty należnej mu przez producenta, specjalnej nagrody w wysokości nieprzekraczającej, z pilną umową, jego dwumiesięcznego wynagrodzenia, na podstawie umowy na czas nieokreślony należna jest dwutygodniowa spłata.

Rozliczanie z pracownikami, zamiast pieniędzy, kuponów, konwencjonalnych znaków, chleba, towarów i innych przedmiotów jest zabronione.

Dokonując płatności na rzecz pracowników, nie wolno dokonywać potrąceń za spłatę swoich długów. Te długi nie obejmują jednak obliczeń dokonanych przez administrację fabryki dla żywności pracowników i ich zaopatrzenia w niezbędne towary ze sklepów fabrycznych. W przypadku przedstawienia tytułu egzekucyjnego za karę pieniężną od pracownika, ten ostatni może zostać zatrzymany, przy każdej oddzielnej płatności, nie więcej niż 1/3 kwoty należnej mu, jeżeli jest samotny, i nie więcej niż 1/4 kwoty, jeśli jest żonaty lub owdowiały, ale ma dzieci.

Szefowie fabryk lub młynów nie mogą pobierać odsetek od pieniędzy udzielanych pracownikom wypożyczonym i wynagrodzenia za gwarancję ich zobowiązań pieniężnych.

Zakazane jest obciążanie pracowników opłatą: a) za pomoc medyczną, b) za warsztaty oświetleniowe oraz c) za korzystanie z narzędzi produkcyjnych w fabryce.

Administracja fabryki lub fabryki tworzy wewnętrzne regulacje, które

muszą być przestrzegane przez pracowników w fabryce lub fabryce. Zasady te są ustalane we wszystkich warsztatach.

19) Umowa o pracę pracownika z kierownictwem fabryki lub fabryki zostaje rozwiązana:

a) za obopólną zgodą stron;

b) po upływie okresu zatrudnienia;

c) po zakończeniu pracy, której wykonanie było spowodowane okresem zatrudnienia (art. 9, str. c);

d) po upływie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku przez jedną ze stron o chęć rozwiązania umowy, jeżeli została zawarta na okres nieokreślony;

e) za wydalenie pracownika, na polecenie władz sprawujących władzę, z miejsca wykonania umowy lub przyznanie mu kary pozbawienia wolności na okres uniemożliwiający wykonanie umowy

f) obowiązkowego przyjęcia pracownika do służby wojskowej lub publicznej;

g) w przypadku odmowy przez zakład wydający pracownikowi zezwolenie na pobyt czasowy, odnowienie tego typu;

h) za zawieszenie na długi czas pracy w fabryce lub fabryce, z powodu pożaru, powodzi, wybuchu kotła parowego itp.

sprawa.

20) Umowa o pracę może zostać rozwiązana przez kierownika fabryki lub fabryki:

a) z powodu nieobecności pracownika w pracy dłużej niż trzy dni z rzędu bez ważnych powodów;

b) ze względu na zaangażowanie pracownika w śledztwo i proces pod zarzutem postępowania karnego, skutkujące karą nie mniejszą niż kara więzienia;

c) z powodu śmiałości lub złego zachowania pracownika, jeżeli zagraża to interesom majątkowym fabryki lub osobistemu bezpieczeństwu pracowników

lub od osób należących do kierownictwa fabryki;

d) z powodu wykrycia choroby zakaźnej u pracownika.

Uwaga Zwolniony, na podstawie tego artykułu, z fabryki lub zakładu, pracownik ma prawo do rozwiązania umowy w celu odwołania się do sądu, który, jeśli uzna skargę za rozsądną, decyduje o wynagrodzeniu pracownika za poniesione straty.

Niezależnie od przypadku, o którym mowa w art. 13, pracownik ma prawo żądać rozwiązania umowy:

a) w wyniku pobicia, poważnych zniewag i ogólnie złego traktowania ze strony właściciela, jego rodziny lub osób, którym powierzono nadzór nad pracownikami;

b) z powodu naruszeń warunków zaopatrzenia pracowników w żywność i pomieszczenia;

c) z powodu pracy niszczącej jego zdrowie;

d) z powodu śmierci lub obowiązkowego przyjęcia do służby wojskowej jednego z jej członków

rodziny.

22) Na obszarach charakteryzujących się znaczącym rozwojem przemysłu fabrycznego instytucje tej branży, z wyjątkiem tych należących do skarbu lub instytucji rządowych, a także prywatnych zakładów górniczych i przemysłu, podlegają, oprócz postanowień artykułów 1-21, działaniu specjalnych zasad nadzór nad zakładami przemysłu Fabryki i wzajemne relacje między producentami a pracownikami.

Uwaga W sprawie stosowania zasad, o których mowa w tym artykule, do prowincji lub hrabstw, które są wymagane i do niezbędnego wzmocnienia inspekcji fabrycznej, Minister Finansów wchodzi do Rady Państwa ze specjalnymi pomysłami.

Ii. Projekt rozporządzenia w sprawie nadzoru nad instytucjami przemysłu fabrycznego oraz wzajemnych stosunków producentów i pracowników w celu uzyskania zgody Jego Cesarskiej Mości.

Iii. W poprawce i dodaniu artykułów z Kodeksu dotyczących kar karnych i poprawczych, wyd. 1885, zdecyduj następujące zasady:

1) Za popełnienie wykroczeń przewidzianych w art. 1359 i 13591 niniejszego Kodeksu po raz trzeci lub przynajmniej po raz pierwszy i drugi, ale gdy te wykroczenia zostały powołane w fabryce lub

zaburzenia roślin, którym towarzyszy naruszenie ciszy lub porządku publicznego i pociąga za sobą

podejmowanie środków nadzwyczajnych w celu stłumienia zamieszek, zarządzania fabryką lub zakładem:

aresztowanie na okres do trzech miesięcy, a ponadto może zostać na zawsze pozbawione prawa do zarządzania fabrykami lub zakładami.

2) W celu zakończenia pracy w fabryce lub fabryce po strajku między pracownikami, aby zmusić producentów lub hodowców do podniesienia płac lub zmiany innych warunków zatrudnienia przed upływem ostatniego, sprawcami są:

Ci, którzy wszczęli lub kontynuowali strajk, mieli zostać uwięzieni na okres od czterech do ośmiu miesięcy, a pozostali uczestnicy byli przetrzymywani w więzieniu do czterech miesięcy. Uczestnicy strajku, którzy go zatrzymali i rozpoczęli pracę na pierwszą prośbę policji, są zwolnieni z kary.

3) Uczestnicy strajków, które spowodowały uszkodzenie lub zniszczenie własności fabryki lub fabryki lub mienia osób służących w fabryce lub fabryce, nie będą poważniejszym przestępstwem, jeśli popełnią przestępstwo:

podżegany przez tę akcję lub nakazany przez tłum - uwięzienie na okres od ośmiu miesięcy do jednego roku i czterech miesięcy oraz innych uczestników - uwięzienie na okres od czterech do ośmiu miesięcy.

4) Uczestnicy strajku, którzy zmusili innych pracowników, poprzez przemoc lub groźby, do zaprzestania pracy lub nie wznowienia pracy, jeśli popełnili przemoc, nie stanowią poważniejszego przestępstwa, narażeni są na:

podżegany do tego rodzaju czynów lub tych, którzy byli tłumieni przez tłum - uwięzienie na okres od ośmiu miesięcy do jednego roku i czterech miesięcy oraz innych uczestników - uwięzienie na okres od czterech do ośmiu miesięcy.

IV. Zmieniając i uzupełniając artykuły Karty dotyczące kar nałożonych przez Światową Sprawiedliwość, zdecyduj się na następujące zasady:

1) W przypadku nieuprawnionej odmowy pracy przed upływem okresu zatrudnienia winna fabryka lub pracownik fabryczny zostaje aresztowany na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.

2) W przypadku celowego uszkodzenia lub eksterminacji złożonych i wartościowych narzędzi produkcyjnych w fabryce lub fabryce, winny pracownik, jeśli jego działanie nie stanowi poważniejszego przestępstwa, zostaje zatrzymany do trzech miesięcy.

Jeżeli konsekwencją takiej szkody lub eksterminacji jest zaprzestanie pracy w fabryce, sprawca zostaje uwięziony na okres od trzech miesięcy do jednego roku.

V. Karta wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (sąd. Usta cesarza Aleksandra II, wyd. 1883) zostaną uzupełnione następującymi decyzjami:

1) Przypadki zakończenia pracy w fabrykach i zakładach w celu strajku pracowników, jak również gwałtowne działania i groźby popełnione przez uczestników strajków (art. III ust. 2-4) są rozpatrywane przez Sąd Rejonowy.

2) W obszarach, w których występuje przypadek fabryki Gubernskaya, przypadek naruszeń przewidziany w art. 40–42 zasad nadzoru nad przemysłem fabrycznym i wzajemnymi stosunkami fabryk i pracowników, a także przypadki naruszeń art. 1359 zamówienia, popełnionego przez szefów fabryk lub zakładów po raz pierwszy i drugi, gdy konsekwencjom naruszenia nie towarzyszyły konsekwencje określone w ustępie 1 artykułu III.

Vi. Zasady, o których mowa w artykule II, zostaną wprowadzone w prowincjach St. Petersburg, Moskwa i Vladimir od 1 października 1886 roku.

VII. Ustanowiwszy, oprócz Najwyższego zatwierdzonego w dniu 12 czerwca 1884 r. (2316), personel kontrolny do nadzorowania zatrudnienia i szkolenia nieletnich pracujących w fabrykach, fabrykach i manufakturach, dziesięć nowych stanowisk zastępców inspektorów okręgowych w celu ich zastąpienia od 1 września 1886 r. i, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, do dystrybucji wyznaczonych do nich w prowincjach wymienionych w poprzednim artykule VI.

VIII. Aby pokryć wydatki na utrzymanie wyżej wymienionych urzędników (art. VII), wydać corocznie, począwszy od 1 stycznia 1887 r., Około trzydziestu tysięcy rubli, przy czym kwota ta zostanie przekazana do poddziałów budżetowych Departamentu Handlu i Produkcji. W bieżącym roku, aby przeznaczyć ten wydatek, przeznaczyć, w formie dodatkowej pożyczki, na ten sam szacunek, dziesięć tysięcy rubli.

Rozdzielczość. Kolejna opinia Jego Cesarskiej Mości na Zgromadzeniu Ogólnym Rady Państwa: 1) w sprawie projektu przepisów dotyczących nadzoru nad przedsiębiorstwami przemysłowymi oraz w sprawie wzajemnych stosunków między producentami i pracownikami oraz 2) w sprawie zwiększenia liczby kontroli w fabrykach, zatwierdzenia najwyższego uznania i nakazu wykonania.

Obejrzyj film: Domykanie Drzwi w kominkach typu Gilotyna - nowy system, wkłady kominkowe Kratki, obsługa i serwis (Grudzień 2019).

Loading...